Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Våra anläggningar

OKG äger tre kokvattenreaktorer Oskarshamn 1, 2 och 3 vilka kallas O1, O2 och O3 i dagligt tal. Idag är det enbart vid O3 som vi producerar el, eftersom våra ägare 2015 fattade beslut om att stänga O1 och O2 i förtid. På de två anläggningarna pågår idag nedmontering!

Oskarshamn 3

O3 är med en bruttoeffekt på 1 450 MW en av världens största kokvattenreaktorer och står årligen för en energimängd som motsvarar en halv miljon villors årsförbrukning.

Oskarshamn 2

På O2 pågår nu den storskaliga nedmonteringen som kommer att pågå fram till cirka 2028. När O2 och de två reaktorerna i Barsebäck var i drift brukade man skämtsamt kalla dem för trillingarna, eftersom de i stort sett var identiska i sin konstruktion.

Oskarshamn 1

O1 är i mångt och mycket en pionjäranläggning och utgör en epok i svensk ingenjörskonst. Det är den första kommersiella reaktorn i Sverige, den första reaktorn i världen där personal utförde arbete i en reaktortank som hade varit i drift och först ut med att genomgå ett stort moderniseringsprojekt.

Övriga anläggningar

Bortsett från de tre reaktoranläggningarna behövs det en mängd andra anläggningar i anslutning till ett kärnkraftverk för att få produktionen att fungera. Några som kan nämnas är vattenverk, brandstation och ett antal olika anläggningar för avfall.

Revision - varför det?

För att vi ska kunna producera el på ett säkert sätt måste vi såklart underhålla våra system. Det sker årligen under våra så kallade revisioner!