Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Säkerhetsprövning/registerkontroll

För tillträde till driftområden, samt för att ta del av sekretessklassad information krävs följande intyg:

1. Samtycke till registerkontroll/bakgrundskontroll

2. Tystnadsförbindelse

3. Intyg om genomförd säkerhetsprövning

4. Utdrag ur belastningsregistret

Från polisen i det land som personen är medborgare i (gäller utländska medborgare), registerutdraget får vara max sex månader gammalt. Registerutdraget är giltigt i 12 månader från utfärdandedatum. Måste förnyas inom ett år för att erhålla fortsatt tillträde.

För utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige sedan fem år tillbaka ska personbevis ("Utdrag om folkbokföringsuppgifter") från Skatteverket skickas in.

Intyg ska vara inskickade till OKG minst åtta veckor innan ankomst. OKG
ombesörjer att registerkontroll utförs. OKG kan med stöd av vad som framkommer vid kontroll avvisa person från arbete på OKG.

Intyg och rapporter kan skickas antingen via post eller e-post till:

OKG AB
Tillträdesgruppen
572 83 Oskarshamn

 Centralvakten Reception/Tillträde

Information om registerkontroll

Registerkontrollen är ett led i OKG ABs strävan att anställa pålitlig och lojal personal men samtidigt ett myndighetskrav.

Registerkontrollen medger att OKG AB ansöker hos Strålsäkerhetssmyndigheten
SSM att en registerkontroll ska göras på dig enligt Säkerhetsskyddslag SFS
2021: 952.

Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" skickas med. OBS! Blanketten måste skickas in i original till OKG, se adress ovan. Samtycket kan skickas via e-post, men informera då i e-postbrevet att blanketten "Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2" är skickad via vanlig post, eller skicka in båda handlingarna samtidigt via vanlig post.

Blankett - Särskild personutredning för säkerhetsklass 1 och 2

Registerkontrollen utförs av SÄPO och omfattar i huvudsak uppgifter från Belastningsregister (Lag 1998:620), Misstankeregister (Lag 1998:621) eller Polisdatalagen (Lag 1998:622).

Anvisning för säkerhetsprövning

Lag, förordning och föreskrift framhåller ansvar för den som gör en upphandling av tjänster eller varor, att genom säkerhetsprövning förvissa sig om leverantörens tillförlitlighet.

Säkerhetsprövning ska fortlöpande följas upp under anställningstiden. Chefer ska, förutom att vara stöd för sina anställda, ha en god personkännedom och skaffa sig en uppfattning om personalens lämplighet. Ett bra tillfälle för detta är utvecklingssamtal som hålls med de anställda. Detta ska ske genom att entreprenören genomför en säkerhetsprövning av egen personal samt redovisar detta på samlingsintyget.

Säkerhetsprövningen ska visa:

  • att personlig kännedom grundas på uppgifter som framgår av betyg, intyg och liknande samt på referenser.

  • att de uppgifter som framkommer under anställningsintervjun, bl a om familjeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal och domar och personliga egenskaper utgör underlag för personkännedomen.