Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Längre OKG-stopp för ökat smittskydd

Publicerad
29 april 2020

Årets underhållsstopp på OKG förlängs med drygt tre veckor. Beslutet att tidigarelägga starten för arbetena till den 1 augusti fattas för att förebygga risken för att Coronaviruset sprids bland alla som deltar i arbetena. Den reviderade aktivitetsplaneringen tar nu sin utgångspunkt i ambitionen att så få medarbetare som möjligt ska behöva vara på plats samtidigt.

Det har idag beslutats att förlänga årets underhållsperiod vid Oskarshamn 3 (O3). Åtgärden vidtas med hänsyn tagen till rådande pandemi och i syfte att förstärka smittskyddet för alla arbetande. Antalet personer som vistas samtidigt i anläggningen ska reduceras genom att arbetsinsatserna förläggs i sekvens istället för parallellt. Därmed beräknas driftstoppet nu bli drygt tre veckor längre än vad som ursprungligen var planerat.

- Vår målsättning är att ingen ska behöva riskera att insjukna med Coronaviruset på vår arbetsplats, berättar produktionschef Mats Ekblad. Att begränsa antalet som samtidigt är verksamma på anläggningen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna vidmakthålla de smittskyddsbarriärer som vi byggt upp under våren.

De aktuella arbetena bedöms kräva nästan 900 inhyrda resurser. Ursprungligen har arbetsplaneringen utgått från att skapa effektivast möjliga genomföranden, vilket förutsatt att en stor del av dessa medarbetare är på plats samtidigt. Ur smittskyddssynpunkt är det en stor fördel att arbetena nu delas upp så att resursbehovet kan fördelas över längre tid.

- Ett av de största arbetena i år är installationen av ett nytt säkerhetssystem som kompletterar de befintliga, berättar Mats Ekblad. En självklarhet är givetvis att medarbetarna kan genomföra dessa installationer under säkra förhållanden. Den ökade revisionslängden ger oss nödvändiga planeringsförutsättningar för att åstadkomma det.

O3 är genom sin kapacitet på 1 450 MW en viktig förutsättning för det nordiska elförsörjningssystemets leveransförmåga. Att förlänga driftstoppet genom att tidigarelägga starttidpunkten påverkar således inte anläggningens planerade återstart den 26 oktober. Samhället ska alltså kunna tillgodoräkna sig O3s fulla leveranskapacitet under den kallare årstiden.

Presskontakt

Mats Ekblad, Produktionschef