Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Vi tar ansvar på allvar ...

Publicerad
9 juni 2020

I rådande pandemi betonas vikten av att ta ansvar – för sig själv och andra. Vår organisations förmåga att axla ansvar utmanas verkligen i samband med årets omfattande underhållsstopp, särskilt som flera ansvarstaganden sammanstrålar. Vi har ytterst ett ansvar för att kunna garantera framtida elleveranser. Vi har därmed också ett ansvar för att ständigt höja produktionsanläggningens säkerhetsnivå. Utöver detta har vi det självklara ansvaret för egna och inhyrda medarbetares liv och hälsa.

Vårt ansvar för produktionsanläggningen omfattar en kontinuerlig förbättring av säkerheten, inte minst genom ett ständigt lärande. Erfarenheter från omvärlden visar att det finns förbättringspotential även i de svenska kärnkraftverken. Tillsammans med vår tillsynsmyndighet har vi ett ansvar gentemot samhället att senast vid årsskiftet ha installerat ännu ett säkerhetssystem som ska förebygga ett eventuellt haveri. Därigenom kan vi även fortsättningsvis ansvara för att producera den el som är oumbärlig för annan samhällsviktig verksamhet, såsom sjukvården.

De installationsarbetena kan bara genomföras under det ordinarie underhållsstoppet, då bland annat bränslebyte samt regelbunden kontroll och provning sker. Det innebär samtidigt att vi i år köper så omfattande tjänster av våra leverantörer att vår egen personalstyrka kommer att behöva kompletteras av mer än åtta hundra personer.

Med så många som ska samsas om utrymmena på Simpevarpshalvön ökar sannolikheten för att vi kommer att behöva hantera både misstänkta och bekräftade fall av Coronasmittan. Medvenheten om denna sannolikhet ger oss dock möjligheten att skapa den beredskap som krävs för att förebygga eller minimera riskerna. Med den vetskapen ska vi göra vad vi kan för att inte vår samhällsviktiga funktion ska belasta en annan sådan, nämligen sjukvården.

En förutsättning för detta är att vi också är medvetna om vikten av att ta ansvar för hur vi beter oss; att vi agerar så att vi skyddar oss själva och andra från att smittas av Coronaviruset. Ju fler vi är, desto mer omtanke om varandra måste vi visa.

Vi som jobbar i en radiologisk verksamhet har fördelen av att ha invanda skyddsmönster. Tid, avstånd och skärmning är tydligt vägledande begrepp som är applicerbara även i en pandemi. Vare sig strålning eller virus går att se med blotta ögat. Att uppskatta strålningsnivåer är enkelt eftersom de går att mäta med instrument. Förekomsten av virus är desto svårare att detektera.  Då får vi förlita oss på vår vaksamhet kring de symptom det skapar.

Vi har under de senaste månaderna anpassat våra rutiner i syfte att bygga upp ett så effektivt smittskydd som möjligt. Genom att respektera dessa administrativa barriärer och omsätta det personliga ansvarstagandet i praktisk handling, så visar vi att vi tar alla aspekter av vårt samhällsansvar på största allvar!

Jan Karjalainen, tf VD