Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Säkerheten i fokus

Publicerad
28 april 2021

Idag uppmärksammar vi på OKG den Internationella Arbetsmiljödagen - en världsdag för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen! Vi sätter alltid säkerheten främst och använder oss av flera barriärer för att skydda människa, anläggning och omgivning. Extra viktigt är detta under våra revisioner.

Det är knappt en månad kvar till den årliga revisionen på Oskarshamn 3, en underhållsavställning där OKG använder sig av flera säkerhetsfrämjande arbetsmetoder som syftar till att öka säkerheten för såväl individ som anläggning. Prioriteringen är, och har alltid varit, att säkerheten går före tidplan och att åtgärderna ska genomföras säkert eller inte alls.

Förberedelser är A och O

Förberedelserna inför en revision är många och startar flera år i förväg. Men hur förbereder man sig då ur ett säkerhetsmässigt perspektiv inför en revision där cirka 800 entreprenörer kommer att närvara?

De förberedande åtgärderna startar redan i berednings- och planeringsfaserna där bland annat säkerhetscoacher finns med som stöd. Uppgiften är att se över hur lång tid som behövs för att göra arbetet säkert och med hög kvalité, innan arbetena tidsätts och läggs in i tidplanen.

Inför revisionen initieras samordningsaktiviteter inom säkerhetscoachning. OKG-medarbetare skapar aktiviteter kopplade till RISK och Pre Job Brief (PJB) före revision och Post Job Debrief (PJD) efter revision tillsammans med sina externa leverantörer.

Säkerhetscoachning i praktiken

I konkret bemärkelse väljs ett jobb med risker ut under säkerhetscoachningen. Detta jobb tilldelas en utbildad säkerhetscoach och en förberedande introduktion genomförs. Under denna period träffar säkerhetscoachen beredare och arbetsledare/arbetsansvariga både före och efter olika aktiviteter. Hela tiden förs ett kontinuerligt samtal mellan parterna där erfarenheter byts och förståelse skapas.

– Vi vill helt enkelt skapa bättre förutsättningar att genomföra planerade arbeten tillsammans, berättar Joakim Gustavsson, chef för arbetsmiljö och organisationsutveckling.

Erfarenheter återförs också i processen vilket bidrar till förbättringar och lärande ur ett organisationsperspektiv. Säkerhetscoachen förtydligar, skapar utveckling, och fungerar som dialogpartner. Hen skapar även ett ökat engagemang, sätter fokus på uppgiften, ger ökad måluppfyllnad, prioritering och handlingskraft. Det handlar helt enkelt om att säkerhetscoachen ska utgöra ett stöd för att ett arbete ska kunna utföras säkert.

God säkerhetskultur

Inom ramen för dessa aktiviteter inkluderas även OKGs simulator där dialog förs om vilka förväntningar och krav som finns på gruppen i sin helhet. Även Safety Teams finns närvarande i anläggningen för att ge återkoppling, korrigera och coacha.

– En god säkerhetskultur bygger på en medvetenhet kring de beteenden som skapar den. Detta förutsätter en förståelse och en positiv attityd till de ramverk som styr vår verksamhet, avslutar Joakim Gustavsson

Medarbetarens säkerhet är första prioritet

–  Målet är att inga olyckor ska ske så att samtliga som utför arbeten här hos oss kan komma hem hela efter varje arbetsdag samt att planerade arbeten kan utföras på ett kvalitativt sätt så att krav gällande säkerhet, arbetsmiljö och produktion uppnås, berättar Robert Linnsand, revisionsledare på OKG.

På OKG sätter vi den arbetsmiljömässiga säkerheten för den enskilde, samt den nukleära säkerheten alltid i främsta rummet. Att arbeta med att säkra en hög standard för arbetsmiljön är för OKG ett prioriterat område där det aldrig är accepterat att någon medarbetare blir skadad.

Rapportering för att minska tillbuden

Som ett led i att förebygga olyckor och tillbud har OKG även förstärk arenorna för inrapportering. I OKG-appen som lanserades inför revisionen 2019 finns möjligheten att skicka in observationer främst för entreprenörer som saknar tillgång till OKGs interna applikationer. En arena som efter utvärdering kan konstatera att betydligt fler observationer registreras.

– Detta hjälper oss mycket då vi tar tillvara på alla erfarenheter i syfte att ständigt förbättra och utveckla oss som i sin tur leder till säkra förhållanden och maximal måluppfyllnad. I kombination med övrig inrapportering  så ser vi att vi har en bra grund att bygga på för framtida revisionsavställningar, avslutar Robert Linnsand.