Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Personlig utveckling med The Uniper Way

Publicerad
19 januari 2021

Gemensamma värderingar och beteenden är en av nycklarna till framgång i varje verksamhet. Med The Uniper Way tydliggörs förväntningarna på beteenden i vår verksamhet. Genom att ta ansvar för sitt eget beteende utvecklas en organisationskultur som motsvarar de förväntningar som bland annat WANO ställer på ett högpresterande team. Därför är den dialog kring The Uniper Way som förs i utvecklingssamtalen så viktig.

The Uniper Way är ledstjärnan för hur vi förhåller oss till vårt arbete och till varandra i vår vardag. Genom delmängderna ledarskap, samarbete och ditt individuella bidrag skapas en helhet som vägleder oss i våra verksamheter. Ageranden som präglas av de egenskaper som The Uniper Way ramar in leder till prestationer som motsvarar såväl de egna förväntningarna som företagets och omvärldens. Effekten av varje individs insats ger organisationens samlade förmåga och resultat. Resultat som exempelvis kan avläsas i jämförelser med de allra bästa inom WANOs granskningsverksamhet.

- I samband med utvecklingssamtalen sker en värdering av hur väl du som medarbetare lever upp till de förväntningar som beskrivs i The Uniper Way, berättar personalchef Martin Wallgren. Det är ett av flera sätt att tydliggöra de förväntade beteendena och skapa förutsättningar för ständig utveckling av såväl mig själv som medarbetare och för OKG som helhet.

Värdefull värdering

Värderingen görs utifrån ett tiotal parametrar i samband med den generella kompetensbedömningen. I och med att The Uniper Way utgör förväntningar på beteenden är de egenskaper som räknas dit inte att betrakta som renodlade kompetensområden. Likväl är de exempel på kunskapsområden eller förmågor som krävs för att fullgöra sina uppgifter i verksamheten. Således är de också utvecklingsbara.

- Bland annat med stöd i utvecklingssamtalen ska den personliga utvecklingen ledas i rätt riktning, fortsätter Martin. Att göra framsteg i det sammanhanget är ett individuellt ansvar. Förmågan att leda sig själv är därför en sådan parameter som ingår i den värdering som sker i samband med utvecklingssamtalen.

Ägarskap och helhetssyn

Exempel på andra förmågor som The Uniper Way föreskriver för en gynnsam individuell utveckling är initiativförmåga och kommunikativ förmåga. En god initiativförmåga kan exempelvis innebära att vilja ta ett ägarskap för helheten och inte enbart för den egna uppgiften. En väl utvecklad helhetssyn är en förutsättning för ett genuint ansvarstagande och i en organisations uppgift kräver detta samtidigt en uppövad färdighet i konstruktiv kommunikation.

- Att vara säkerhetsmedveten är en grundläggande egenskap i ett industriellt arbete, inte minst i en kärnteknisk verksamhet. Att upprätthålla en hög säkerhet i alla sammanhang innebär att aldrig slå sig till ro. Det kräver ett utvecklings- och resultatorienterat sinnelag. Även de egenskaperna värderas utifrån det personliga perspektivet i samband med utvecklingssamtalen och med utgångspunkt i de beskrivna förväntningarna inom ramen för The Uniper Way.

En för alla – alla för en …

Samarbetsförmågan är den kanske enskilt viktigaste av de egenskaper som värderas utifrån de förväntade beteendena.

- Vi arbetar ju alla tillsammans och det är de gemensamma insatserna som genererar den prestation som vi bedöms på, bland annat i våra WANO-granskningar, avslutar Martin Wallgren. De individuella utvecklingssamtalen kan alltså sägas ligga till grund för verksamhetens samlade resultat. Allas framgång blir därmed också vars och ens glädje.

Genom ett gott ledarskap och samarbete samt ditt individuella bidrag bedrivs och utvecklas verksamheten i en gynnsam inriktning.