Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Följsamt samarbete för smittskydd uppmärksammas

Publicerad
14 oktober 2020

Folkhälsomyndigheten har uppmanat landets smittskyddsenheter att redovisa föredömliga samarbeten som förebygger spridning av Coronaviruset. Region Kalmars smittskyddsenhet har anammat uppmaningen genom att redogöra för sin löpande samverkan med OKG inför och under årets underhållsstopp. Sofia Eliasson och Patrik Köhler, båda representanter ur OKGs pandemigrupp, är stolta över den samverkan som etablerats med regionen.

När OKGs pandemigrupp kontaktade Region Kalmars smittskyddsenhet i samband med förberedelserna inför årets underhållsstopp var det med avsikten att få råd och stöd i arbetet med att förebygga smittspridning bland de över 1 000 personer som är direkt involverade i arbetena.

- Vi önskade främst få en bekräftelse på att de planerade åtgärderna var relevanta, berättar Sofia Eliasson, chef på OKGs arbetsmiljöenhet. Vi ville också ha hjälp med att se vad vi kunde göra mer för att säkerställa ett så gott smittskydd som möjligt under rådande förhållanden.

Sofia poängterar vidare betydelsen av att kunna luta sig emot smittskyddsexperternas rekommendationer vid planläggningen av allt underhållsarbete. Den löpande kontakt som upprätthålls under de pågående arbetena erbjuder också goda möjligheter att korrigera eller förstärka vidtagna smittskyddsåtgärder.

Det goda samarbetet uppmärksammas

När Folkhälsomyndigheten nyligen efterfrågade goda exempel på samarbetsförhållanden i det smittförebyggande arbetet valde Region Kalmar att redogöra för samarbetet med OKG. Från smittskyddsenhetens sida betonas det stora värdet av att i ett tidigt skede kunna vara involverade i en process där det stora antalet människor som samlas på en och samma plats utgör en potentiell risk för klustersmitta.

Smittskyddsenheten beskriver hur OKG på egen hand har gjort ett gott arbete för att förbereda höstens underhållsstopp utifrån rådande pandemi. OKG bedöms vidare ha en bra plan för att minska risken för smittspridning samt en plan för vad som ska göras vid bekräftade fall och eventuella utbrott.

- Vi framhåller att företaget har tagit sitt ansvar för att vidta åtgärder i syfte att hindra och minska smittspridning på arbetsplatsen, berättar Ann-Christine Sjölund på smittskyddsenheten i Region Kalmar. Samtidigt understryker vi betydelsen av att OKG tidigt tog kontakt med oss, vilket inneburit att kontaktvägar och relationer kunnat byggas upp. Smittskyddet finns därmed hela tiden tillgängligt för rådfrågning, stöd och hjälp samt beredskap att snabbt ingripa vid tecken på smittspridning.

Det goda exemplets makt

I redogörelsen till Folkhälsomyndigheten redovisas att korta veckovisa avstämningar med aktuell lägesbild, där frågor har kunnat diskuteras och återkopplas i lugnt tempo, har varit värdefullt.

- Från smittskyddsenheten är vi övertygade om att det arbete som är gjort underlättar fortsättningen om det skulle bli en större smittskyddshändelse, avslutar Ann-Christine Sjölund. Därför har vi också lyft fram vår samverkan med OKG som ett gott exempel till Folkhälsomyndigheten.