Oskarshamns kärnkraftverk - OKG (till startsidan)

Hur fungerar elmarknaden?

Marknaden

Den fria elmarknaden styrs av tillgång och efterfrågan. Tidigare hade varje land sitt eget elkraftnät, skilt från andra länders nät. Nu kopplas de nordeuropeiska elkraftnäten ihop med varandra i allt högre grad. Detta innebär att konkurrensen leverantörerna emellan ökar och att överkapacitet i produktionsledet plockas bort av rationaliseringsskäl. En nordisk elbörs, NordPool, har inrättats för handel med el på såväl daglig basis som långtidskontrakt över flera år. Andelen av den nordiskt producerade elen som säljs via elbörsen är för närvarande cirka en tredjedel. Övrig försäljning regleras i avtal direkt mellan leverantör och kund.

Nordiska elbörsen

Marknaden eftersträvar balans mellan tillgång och efterfrågan. I de fall en obalans uppstår slår detta snabbt igenom på elpriset. Den nordiska elproduktionen är till ungefär hälften baserad på vattenkraft. Tillgången på vatten är nyckfull. Ena året regnar det rikligt, nästa år råder torka. Vattentillgången är således i hög grad prisstyrande för elmarknaden.

Elpriset

Produktion av el genom kärnkraft har under de senaste åren debatterats flitigt. Faktum är att OKG som endast är producent av el inte kan dra några ekonomiska fördelar av att minska produktionskapaciteten vid företagets anläggningar. Då någon av våra reaktorer står stilla får detta betydande finansiella följder, både för oss själva och för våra ägare.

Konsumtionen

Den totala elkonsumtionen i Sverige har ökat konstant över tiden. Under 1960- och 1970-talen var ökningen dramatisk. Takten har avtagit under senare år, men fortfarande ökar förbrukningen. Elanvändningens ökning har historiskt sett varit avhängig en ambition att ersätta fossila energikällor såsom olja och kol, främst för uppvärmning av hus. Genom att svensk elproduktion domineras av de koldioxidbefriade produktionsslagen vattenkraft och kärnkraft, har den ökade användningen av el kommit att innebära en väsentlig minskning av koldioxidutsläppen inom energisektorn under de senaste trettio åren.