OKG

Villkor för O1-avveckling tillstyrks i miljödom

Publicerad 2016-06-23 15:15

Nu har villkoren för OKGs avveckling av Oskarshamn 1 (O1) fastställts av Mark- och miljödomstolen i Växjö. Därmed kan stängningen påbörjas helt enligt plan vid halvårsskiftet 2017.

OKG ansökte i juni 2015 om villkor för den beslutade avvecklingen av O1. Mark- och miljödomstolen i Växjö har nu beslutat att tillstyrka ansökan, som omfattar de två första faserna i avvecklingen, så kallad avställnings- respektive servicedrift.

– Det är positivt att de villkor som OKG föreslagit nu vunnit laga kraft, kommenterar VD Johan Dasht. Det innebär att avvecklingen kan fullföljas enligt plan med start vid halvårsskiftet nästa år.

Inom ramen för de första faserna kommer en mängd beräkningar och provtagningar att ske, bland annat i syfte att förbereda för en sanering av alla processystem, så kallad dekontaminering. Därefter kommer det bränsle som finns i anläggningen att transporteras till det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab. Successivt kommer även vissa interna utrustningsdelar att kapas sönder för att forslas ut ur anläggningen.

– Dessa arbeten bedöms kunna vara genomförda i slutet av 2019, säger Johan Dasht. Först då kommer en komplett nedmontering av komponenter och rivning av byggnationer att kunna påbörjas. Detta förutsätter dock ytterligare en miljöprövning med påföljande domstolsutslag.

En motsvarande ansökan om villkor för avveckling av Oskarshamn 2 (O2) ska behandlas av Mark- och miljödomstolen. Ambitionen är att så snart en miljödom erhållits kunna samordna de operativa insatserna vid de bägge OKG-anläggningarna så att nedmontering och rivning av dem kan inledas samtidigt.

Sidan uppdaterad den 23 juni 2016