OKG

Oskarshamn 1 tas ur drift 2017

Pressmeddelande den 16 februari 2016

Sedan den 14 oktober finns ett ägarbeslut om att inte återuppta driften vid Oskarshamn 2 (O2) och att påbörja stängning av Oskarshamn 1 (O1) någon gång under perioden 2017 – 2019. Idag tog OKGs styrelse beslut om att ta O1 ur drift 2017.

Att beslut om stängning vid halvårsskiftet 2017 nu fattats beror på att tidpunkten är bäst lämpad ur ett helhetsperspektiv. En stängning 2017 sker under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhållits från såväl Mark- och miljödomstolen som Strålsäkerhetsmyndigheten.

– Vi kommer som alltid att fokusera på att säkerställa en tillförlitlig och säker drift fram till och med stängningsdatumet, säger VD Johan Dasht. En ordnad och planerad stängning av O1 förutsätter även framledes motiverade medarbetare med fullt säkerhets- och produktionsfokus ända fram till stängningsdagen. Även om verksamhetens innehåll kommer att se annorlunda ut i framtiden, sätter vi alltid säkerheten främst.

Stängningsbesluten vilar inte på säkerhetsmässiga grunder, utan fattas mot bakgrund av de varaktigt låga elpriserna i kombination med effektskatten på kärnkraft som höjts ytterligare under fjolåret samt tillkommande krav på omfattande investeringar. Därför finns inga förutsättningar för varken O1 eller O2 att vare sig på lång eller kort sikt generera ekonomisk lönsamhet.

– För närvarande bedöms Oskarshamn 3 (O3) kunna leverera klimateffektiv el under hela sin tekniska livslängd och därmed kommer OKG troligen fortsatt vara en av Oskarshamns största arbetsplatser, säger Johan Dasht.

 

Fakta: Avvecklingens faser

Stängningen av ett kärnkraftverk kan delas in i fyra etapper – avställningsdrift, servicedrift, nedmontering och rivning samt återställande av platsen.

Avställningsdrift: Reaktorn töms på kärnbränsle vilket förvaras i befintliga bränslebassänger under cirka ett år, innan transport sker till SKBs anläggningar för använt kärnbränsle på Clab i Oskarshamn.

Servicedrift: Allt kärnbränsle har avlägsnats från anläggningen. Översyn och konservering av anläggningen. Planering och dokumentering av anläggningen inför senare rivning.

Nedmontering och rivning: Fysisk rivning.

Återställande av platsen: Anläggningsplatsen är radiologiskt friklassad och kan anpassas för kommande verksamhet.

En exakt tidplan för hur lång tid det tar innan anläggningarna kan rivas och marken kan börja återställas finns i dagsläget inte.

Presskontakt

Johan Dasht

VD

Telefon: 0491-78 75 23

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 16 februari 2016