OKG

2015 – ett jubileumsår med milstolpar av skilda slag

Pressmeddelande den 4 januari 2016

Den 14 juli 2015 var det 50 år sedan OKG bildades och jubileumsåret kom att präglas av rejäla ytterligheter. Samtidigt som såväl Oskarshamn 1 (O1) som Oskarshamn 3 (O3) noterades för olika former av produktionsrekord gjorde företagets ägare bedömningen att det saknas förutsättningar för att återuppta driften vid den nu fullt ut säkerhetsmoderniserade Oskarshamn 2 (O2).

Under 2015 noterades O3 för första gången någonsin för en årsproduktion som översteg 10 miljarder kilowattimmar. Den energimängden motsvarar ungefär en halv miljon normalstora villors årsförbrukning av el. Rekordet noteras trots att OKG under en dryg månads tid tvingades att begränsa produktionen vid anläggningen på grund av låg efterfrågan på el. Än mer anmärkningsvärt blir rekordleveransen då anläggningen dessutom periodvis hämmades av såväl en bränsleskada som problem med regleringen av olika ventiler i den konventionella turbinutrustningen. Å andra sidan är O3 efter en uppgradering 2009 en av världens största kärnkraftsreaktorer i sitt slag.

O1 slog också rekord under företagets jubileumsår. Drygt 300 dygns störningsfria elleveranser under perioden juni 2014 – mars 2015 innebar den längsta sammanhängande produktionsperioden i anläggningens drygt fyrtioåriga historia. O1-produktionen under 2015 bedrevs således i princip enligt plan med undantag för ett knappt två månader långt stillestånd under hösten för att lokalisera och åtgärda ett luftinläckage i kondensorn.

2015 års samlade produktion vid O1 och O3 innebar leveranser till det nordiska kraftnätet på drygt 12 miljarder kilowattimmar, vilket var i nivå med utfallet för 2014.

I oktober månad beslutade OKGs ägare att ta konsekvenserna av de energipolitiska styrmedel som kraftigt missgynnar företagets konkurrenskraft. En unik beskattning i mångmiljardklassen av kärnkraftsbaserad elproduktion i kombination med statligt subventionerad utbyggnad av väderberoende kraftproduktion bedöms ha gjort det omöjligt för såväl O1 som O2 att upprätthålla någon lönsamhet på vare sig kort eller lång sikt. Därmed fattades beslut att O1 ska stängas ned senast 2019. Beträffande O2 bestämdes att inte återuppta driften i anläggningen efter sista etappen i den säkerhetsmodernisering som pågått sedan juni 2013. Sammantaget innebär detta inför kommande år ett till stora delar omformulerat uppdrag för OKG-organisationen med såväl vedertagna som nya utmaningar.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 4 januari 2016