OKG

Säkerhet i framkant på OKG

Publicerad 2015-06-05 13:45

Extrema händelser, som terrordåden i New York den 11 september 2001, har gett förändrade krav och förväntningar på OKGs förmåga att utveckla och förstå det egna fysiska skyddets betydelse för säkerheten. Efter en lite trevande start har företaget idag vunnit internationellt intresse för sättet att hantera denna del av säkerhetsarbetet.

Pär Lindahl är en av OKGs utnämnda specialister. Genom sitt arbete med att integrera OKGs hantering av fysiskt skydd i befintliga strukturer för reaktorsäkerheten har han inte bara fått stor respekt i företaget. Pär är flitigt engagerad på både nationell och internationell nivå som föredragshållare och deltagare i utvecklingsprojekt i dessa sammanhang. Det är främst att hans bidrag till att omsätta teorierna i praktik när det gäller integreringen av fysiskt skydd i reaktorsäkerhetsanalyserna som vunnit stort intresse.

– I ett internationellt perspektiv har OKG kommit mycket långt med att på detta vis ha en gemensam organisations- och dokumentationsstruktur för att hantera fysiskt skydd och reaktorsäkerhet, berättar han. Det vanligaste är att den expertis som finns inom de bägge områdena förespråkar utveckling utifrån sina respektive ansvar. Avsaknad av ett gemensamt språk kan leda till ineffektiva eller till och med kontraproduktiva lösningar.

Den integrering som Pär bidragit till innebär att krav, acceptanskriterier och analyser av det fysiska skyddet kan hanteras i befintliga strukturer för reaktorsäkerheten. Det gör att det går att använda precis samma modeller för att tolka, värdera och utarbeta instruktioner för det fysiska skyddet som för andra påfrestningar en anläggning kan utsättas för. Det finns stora likheter med hur man exempelvis hanterar brandrisker. Med den styrande dokumentationen integrerad på det viset skapas mycket bättre förutsättningar att analysera företeelser i relation till det som har verklig betydelse, nämligen reaktorsäkerheten. Att helt enkelt ge varje enskild företeelse rätt proportioner.

– Lite motsägelsefullt kan vi säga att integreringen i praktiken innebär att vi kan hålla isär begreppen, menar Pär Lindahl.

I den integrerade strukturen går det exempelvis att bevisa vilken verklig betydelse en trasig detektor i vår staketgata har. Med utgångspunkt i den dimensionerande hotbild som Strålsäkerhetsmyndigheterna utgår från i sin kravställning kan det också avgöras hur angeläget det är att åtgärda eventuella problem som kan uppstå.

– Det går därmed att fastställa exakt vilka delar i det fysiska skyddet som ständigt måste vara i drift för att skyddet som helhet ska kunna anses fylla sin funktion, avslutar Pär Lindahl.

 

– Det är viktigt att saker och företeelser får rätt proportioner i våra säkerhetsanalyser för att de värderingar som görs utifrån dem ska leda till riktiga prioriteringar och relevanta åtgärder, säger Pär Lindahl.

 

För mer information ring: 0491-78 75 50.

 Högupplösta bilder till artikeln

Bildtext till bild med stor stege:

– Det brukar heta att för varje staket finns en högre stege. Men ett staket är en larmgräns, en del av våra åtgärder för att tidigt upptäcka ett intrång, poängterar Pär Lindahl. Vid upptäckten aktiveras en mängd andra barriärer som kompletterar dem som vi alltid tillgodoräknar oss för att trygga reaktorsäkerheten. Oavsett längden på stegen kan den alltså inte göra någon skada.

Sidan uppdaterad den 5 juni 2015