OKG

Oskarshamn 2 totalt säkerhetsmoderniserad innan årsskiftet

Pressmeddelande den 12 mars 2015

Nu bedöms den pågående säkerhetsmoderniseringen av Oskarshamn 2 (O2) vara slutförd innan årsskiftet. Ökad precision i uppskattningen av återstående arbetens tidsåtgång samt tillkommande analysarbeten ligger till grund för bedömningen och den reviderade tidplanen.

I takt med en allt bättre framdrift i säkerhetsmoderniseringen av Oskarshamn 2 (O2) ökar kunskapen om hur lång tid återstående åtgärder bedöms ta. Genom en summering av de milstolpar som hittills uppnåtts går det att utläsa att det nu återstår ungefär nio månaders arbete innan O2 kan återuppta produktionen igen. Detta är visserligen en missräkning mot bakgrund av ursprungligt beräknad tidsåtgång för dessa arbeten, som påbörjades i juni 2013.

– Varken underskattningen av de pågående åtgärdernas komplexitet eller tillkommande arbeten innebär en minskad tilltro till att projektets slutmål ska kunna nås, kommenterar VD Johan Svenningsson. Vi lämnar nu det mycket omfattande installationsarbetet bakom oss och går in den avslutande projektfasen. Där genomför vi huvudsakligen de omfattande provningar och tester som verifierar att anläggningen uppfyller de krav som ställs på ett moderniserat kärnkraftverk.

Baserat på Strålsäkerhetsmyndighetens godkännande av OKGs löpande säkerhetsredovisningar tidigare i år har ett stort steg tagits mot att kunna ta anläggningen i provdrift när arbetena slutförts. Detta kan anses vara ett kvitto på myndighetens tilltro till organisationens förmåga att under de återstående nio månadernas arbete också fullfölja de både kort- och långsiktiga åtaganden som dokumenterats i den periodiska säkerhetsredovisningen.

Flera stora och komplicerade moment i moderniseringen har hittills genomförts. Till exempel har en stor volym kablage dragits fram i befintlig anläggning, ett nytt kontrollrum och en ny simulator är på plats och operatörsutbildningar har inletts. Fokus framöver ligger framförallt på driftsättning, provning och analysarbete.

– I sådana här projekt ställs det alltid mycket höga krav på säkerhet och kvalitet i utförande, något som måste få ta tid. När vi enligt den reviderade tidplanen åter tar anläggningen i drift den 20 december har vi gått från en redan hög nivå till en exceptionellt hög nivå beträffande anläggningens säkerhet, avslutar Johan Svenningsson.

Fakta

  • Säkerhetsmoderniseringen inleddes den 1 juni 2013 och är den näst sista planlagda etappen i moderniseringen av O2. Slutmålet är en säkerhetsuppgraderad anläggning med högre effekt och en teknisk livslängd på sextio år.
  • Anläggningen beräknas efter projektet kunna leverera el i minst 20 år till.
  • Moderniseringen skapar mervärden för elkonsumenter och klimat genom att fossilbaserad elproduktion i det europeiska energisystemet kan trängas undan motsvarande 1 miljon ton koldioxid per år.
  • 800 ton nya komponenter ska efter arbetenas slutförande ha installerats i anläggningen. Över 1 100 kilometer kablage kommer också att ha förlagts. I arbetet påverkas drygt 7 000 anläggningsobjekt och det tyngsta lyft som utförts är på 158 ton. Cirka 100 000 elinkopplingar och 20 000 svetsar ska då vara genomförda. Totalt är mer än 3 000 personer från flera länder i Europa är engagerade i projektet.
  • Moderniseringsprojektet avslutas med en effekthöjning från 660 MW till 840 MW.

Presskontakt

Kommunikation & Samhällskontakt

Presstjänst

E-post: info@okg.uniper.energy

Telefon: 0491-78 75 50

Sidan uppdaterad den 12 mars 2015