OKG

Projekt Nyans - Nytt anläggningsskydd

Projekt Nyans avslutades sommaren 2011 och dess uppdrag var att skapa ett fysiskt skydd för OKG utifrån SSMs, Strålsäkerhetsmyndighetens, föreskrifter och dimensionerande hotbild. Detta gjordes genom integrerade säkerhetssystem och tillförlitliga rutiner som säkrar anläggningarnas fortsatta drift.

Bakgrund och syfte

Terrorhändelser i omvärlden fick myndigheter och samhälle att vidta riskförebyggande åtgärder. Även kärnkraftverken i Sverige omfattas nu därför av skärpta skyddskrav. Den nya dimensionerande hotbilden gav oss förutsättningarna för i vilken omfattning det fysiska skyddet av anläggningarna måste förstärkas. Detta innebar bland annat förändringar i de vardagliga rutinerna när OKGs medarbetare går till och från arbetet.

I en föreskrift från SSM, SSMFS 2008:12, togs det fram nya bestämmelser som beaktar risken för mer våldsamma angrepp och intrång än vad som tidigare förutsetts. För att begränsa möjligheterna att tränga in i eller sabotera anläggningarna skulle skyddet av OKG stärkas genom både organisatoriska och fysiska åtgärder. Det gällde både omgivningen runt anläggningarna och inne i byggnaderna. Några av konsekvenserna blev helt ny kontrollteknik, till exempel "flygplatskontroller" för att söka efter otillåtna föremål, och nya rutiner för alla som ska ha tillträde till anläggningarna.

Insatser i stora drag

  • Alla personer och alla fordon kontrolleras med avseende på otillåtna föremål innan de ges tillträde till anläggningen. Detta görs genom så kallad "flygplatskontroll", med avsökningar genom metalldetektorer och bagageröntgen.

  • Infrastrukturen på Simpevarphalvön ändrades genom att till exempel:
    • En stor centralentré byggdes där alla som ska in på området måste passera.
    • Anläggningsområdet förändrades med nya staketgator som följd.
    • Godsmottagning, tillfartsvägar, parkeringsplatser och vissa andra lokaler förändrades eller flyttades.
  • Tillträde till ur säkerhetssynpunkt viktiga utrymmen i anläggningarna sker på ett kontrollerat och registrerat sätt.

Tidsplan

2006-2009: Utbildning av OKGs personal för nya säkerhetssystemet.
2007-2008: Byggnation av staketgator, nya vägar och ny parkering vid centralentrén.
2008-2010: Byggnation av ny centralentré, ny fordonskontroll och ny godsmottagning. Installation av teknisk utrustning i de nya byggnaderna.
2011: Driftsättning av nya byggnader. Projektavslut den 30 juni 2011.
 

Sidan granskad den 26 juli 2017