OKG

Åtgärder för att öka den tekniska livslängden

O3 togs i drift 1985 och den tekniska livslängden var från början 40 år. Sedan dess har bättre tillverknings-, konstruktions- och kontrollmetoder utvecklats. För att kunna producera el i anläggningarna i minst 60 år har några stora åtgärder genomförts, och där vissa "åldringskomponenter" har byts ut. Projektet har utnyttjat de modernare metoder och utrustningar för att öka den tekniska livslängden.

De största förändringarna är:

  • Installation av en ny turbinsträng
    Konceptet är detsamma som tidigare med en högtrycksturbin och tre lågtrycksturbiner. Turbinerna har bytts ut för att fungera optimalt under den förlängda livslängden. Lågtrycksturbinerna var i större behov av utbyte eftersom de slits kraftigare än vad högtrycksturbinen gör. Slitaget är olika beroende på att ångan som slår emot högtrycksturbinen är mycket torrare och påverkar därför högtrycksturbinen betydligt mindre. De nya och modernare turbinenheterna har dessutom större verkningsgrad och detta medför att bränslets energi tas tillvara ännu bättre.

  • Ny generator
    Ny generator har installerats då den gamla bedömdes att inte klara en teknisk livslängd på 60 år. Detta var också tvunget att genomföras för att klara av den ökade spänningen och samhörande högre effekt vid effektökningen.
Sidan granskad den 26 juli 2017