OKG

Puls – Power Uprate with Licensed Safety

Målet med moderniseringen av O3 var att genomföra säkerhetshöjande anläggningsändringar samt att kostnadseffektivt modernisera och effekthöja reaktorn till 3 900 MWt (termisk) och drygt 1 450 MW producerad effekt. Projektet syftade också till att uppgradera alla kritiska delar av O3 så att den förväntade tekniska livslängden utökades till 60 år, och samtidigt säkerställa att tillgängligheten på O3 blev större än 94 procent efter genomförandet.

Bakgrund och syfte

Efter en förstudie som gjordes 2003 rekommenderade rapporten att gå vidare med moderniseringsprojektet för O3 som då fick namnet Puls. Arbetet med analys och konstruktion bedrevs vidare under åren 2004-2005 och resulterade i detaljerade tekniska specifikationer. En miljökonsekvensbeskrivning lämnades in i maj 2004 och godkändes av miljödomstolen i Växjö i augusti 2006. I oktober 2004 ansökte OKG om tillstånd för att höja den högsta tillåtna uttagbara termiska effekten för O3 vilket beviljades av regeringen 2006.

Faktorer som låg bakom behovet av moderniseringen var bland annat nya och högre reaktorsäkerhetskrav, att O3s drifttillstånd gick ut 2010, ett ökat elbehov, utökad livslängd till 60 års drift samt ett stort reinvesteringsbehov eftersom äldre delar behövde bytas ut. O3 har ju hittills varit i drift i över 20 år.

De åtgärder som genomfördes innebär framtagning av en komplett uppgraderad säkerhetsrapport samt installation av ny utrustning.

Insatser i stora drag

Installationen av den nya utrustningen som i huvudsak genomfördes under 2009 redovisas nedan:

Säkerhetshöjande åtgärder

Effekthöjande åtgärder

Åtgärder för att öka den tekniska livslängden

Som en del av projektet gjordes en mindre uppgradering av O3s kontrollrum, som dock i allt väsentligt bibehåller tidigare principer och utformning. I samband med detta togs en ny fullskalesimulator fram som användas för utbildning och återträning av driftpersonal.

Utöver detta genomfördes generella åldringsutbyten av komponenter samt viss modernisering av I&C-system (Instrumentation and Control system) och åtgärder i elektriska hjälpkraftssystemet.

Tidsplan

2004-2005 Fas 1: Projektering (fram till kontraktstecknandet)
2006-2008 Fas 2: Konstruktion och tillverkning
2009 Fas 3: Installation och driftsättning
2010-2012 Fas 4: Provdriftsperiod, följt av ordinarie drift

Tack vare moderniseringen har anläggningen en högre säkerhet, kan producera fram till 2045 på den nya och högre maximala effektnivån 1 450 MW, vilket gör O3 till en av de största kokvattenreaktorerna i världen.

Sidan granskad den 26 juli 2017