OKG

Miljöåtgärder

Rekombinator på O1 och O2

En av åtgärderna efter 2006 års miljödom var att införa rekombinatorer på både O1 och O2. Rekombinatorprojektet infogades i Plex och installationen skedde 2008. En rekombinator är en teknisk lösning som fördröjer ädelgaser så att de hinner förlora sin radioaktivitet innan de släpps ut i luften via verkets skorsten. I rekombinatorn omvandlas syrgas och vätgas från processångan till vatten och det underlättar avskiljningen av ädelgaser. Ädelgaserna passerar sedan ett sandfilter där de fördröjs och radioaktiviteten klingar av.

Klicka på bilden för större format.

Djupvattenintag för O1 och O2

I samband med miljöprövningen av hela OKGs verksamhet som avslutades 2006 beslutade Miljödomstolen att OKG skulle införa ett djupvattenintag för O1 och O2. Orsaken till beslutet var att man ville motverka en förhöjning av utsläppstemperaturen i Hamnefjärden efter genomförda effekthöjningar. Ett djupvattenintag medför, sett över hela året, en lägre genomsnittlig temperatur än ett ytvattenintag. Förutom lägre utsläppstemperatur uppnås också en bättre verkningsgrad i anläggningarna, något som alltså är bra för OKGs produktionsresultat.

Intaget anläggs på 18 meters djup, precis som för O3. Undersökningar av bottenförhållanden har gjorts och det område som blev aktuellt ligger cirka 600 meter sydost om ön Tallskär. Från intagsplatsen leds kylvattnet via en tunnel fram till Tallskär där en intagsdamm har anlagts.

Trots att djupvattenintaget främst införs av miljöskäl är byggnationen ändå ett stort ingrepp i miljön och därför behövde OKG söka tillstånd för att genomföra bygget. Miljödomen gavs i februari 2009 och påföljande höst inleddes arbetet. Förutom muddring och sprängning för intagstunneln har det också skett en hel del byggnadsarbeten runt Tallskär. Den befintliga vägbanken ut mot ön förstärktes med sprängmassor och i samband med anläggningen av intagsdammen skedde muddring även inne vid området där ytvattenintaget för O2 tidigare låg.

Arbetet satte igång vintern 2009 och efter drygt ett års arbete med tunnelspränngningar och provningar kunde man under våren 2011 förbinda djupvattenintaget med havet. Driftsättningen inleddes med ett par månaders provdrift och hösten 2011 togs intaget i permanent drift. För O1 skjuts driftsättningen framåt en tid eftersom kylvattenpumparna behöver byggas om för att klara den förändrade havsvattennivån.

Sidan granskad den 26 juli 2017