OKG

Miljöprövning

År 2006 fick OKG tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Prövningen gjordes av miljödomstolen i Växjö och det var en samlad prövning för samtliga verksamheter som krävs för att driva ett kärnkraftverk.

Verksamheter som prövades var:

 • Elproduktion
  Tre anläggningar som producerar el genom fission. Tunga atomkärnor som klyvs, detta bildar energi i form av värme. Värme bildar ånga som driver turbiner som i sin tur genererar el till kraftnät genom generator (mycket enkelt beskrivet). OKG har totalt en termisk effekt på 7 075 MW.

 • Reservkraft
  Om det sker avbrott i kraftförsörjningen från det yttre stamnätet finns det totalt 10 stycken reservkraftsaggregat fördelat till samtliga tre block. Reservkraften består av dieselgeneratorer som testas cirka 35 timmar i genomsnitt per år och generator.

  OKG har också två gasturbiner (vardera 37 MWe). Dessas uppgift är att förse O2 med elkraft vid bortfall av yttre nät. Gasturbinerna kan även beordras att köras från Svenska Kraftnät. Gasturbinerna har vanligtvis totaldrift på cirka 50 timmar per år och anläggning.

 • Produktion av vatten
  OKG tar allt vatten som brukas som processvatten, brandvatten och bruksvatten från Götemaren.

 • Sanitära reningsverket
  Allt avloppsvatten som bildas på OKG och SKBs (Clab och Äspö) verksamheter tas om hand och renas på anläggningen. Reningsverket har en kapacitet på 1900 personekvivalenter, och har idag en belastning på cirka 1100.

 • Vätgasfabrik
  OKG använder vätgas för att förhindra korrosion (endast O2), även används det som kylning till generatorerna på samtliga block. Totalavsaltat vatten sönderdelas till vätgas och syrgas med hjälp av likström. Syrgasen släpps ut till atmosfären.

 • Miljöstation
  För att hantera det konventionella och farliga avfallet har OKG en egen miljöstation. Här mellanlagras avfallet innan det går för återanvändning, återvinning eller destruktion.

 • Övriga anläggningar
  Bland annat dekontaminering, markdeponi för lågaktivt avfall, brandövningsplats med mera.

Miljödomstolen i Växjö gav vid denna prövning OKG tillstånd att:

 • Bedriva elproduktion vid anläggningarna O1, O2 och O3 samt en termisk effekthöjning på O3.

 • Tillstånd att nyttja BFA, bergförråd för aktivt avfall, för förvaring av härdkomponenter.

 • Att öka vattenbortledning, kylvattenmängden till 115 m3/s totalt för samtliga tre block.

 • Att fortsätta bedriva OKG som den verksamhet som är beskrivet i tillståndsansökan.

Då OKG prövade sin verksamhet 2006 uppstod ett antal villkor till tillståndet. Ett av dessa villkor var att anlägga ett djupvattenintag till O1 och O2, som idag endast har ytvattenintag. Innan OKG kan uppfylla detta villkor måste det till ytterligare en prövning för denna verksamhet.

2007 lämnade OKG in en tillståndsansökan till miljödomstolen i Växjö för att få anlägga ett djupvattenintag till O1 och O2, samt att få höja den termiska effekten på O2. Prövningarna kopplade till denna ansökan delades upp i två delprövningar, byggnation av djupvatten prövades 2008 och effekthöjningen på O2 året efter.

I februari 2009 gav miljödomstolen i Växjö OKG tillstånd att anlägga ett djupvattenintag till O1 och O2, öka bortledandet av kylvatten till 120 m3/s samt möjlighet att nyttja ytvattenintag. Ytvattenintaget togs i drift på O2 2011 och på O1 2013.

Miljövinsten med att bygga djupvattenintag är att de varmare månaderna kommer det att vara kallare kylvatten in i anläggningen vilket höjer verkningsgraden samt att det är lägre temperatur på det kylvatten som når recipienten Hamnefjärden. Men under vinterhalvåret finns det fördelar med att kunna nyttja ytvatten eftersom det håller lägre temperatur än vattnet utmed botten.

I oktober 2009 gav miljödomstolen OKG tillstånd att höja effekten på O2 till högst 2 300 MW, men högst den effekt som SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) ger tillstånd för. I och med att OKGs ägare under 2015 fattade beslut om att i förtid stänga O2 avbröts moderniseringsprojektet och effekthöjningen genomfördes aldrig.

Sidan granskad den 18 juli 2016