OKG

OKGs viktigaste mål - låg miljöpåverkan

Övergripande miljömål på OKG

 • Kontinuerlig förbättring inom HSSE (Hälsa, Säkerhet, Security, Miljö)
 • Säker och konkurrenskraftig produktion på O3
 • Kontinuerlig förbättring av strålsäkerheten
 • Ansvarsfull och kostnadseffektiv avveckling
 • Kostnadseffektiv och flexibel verksamhet

Genom systematiskt arbete förbättrar vi strålsäkerheten och vår arbetsmiljö, förebygger ohälsa och olycksfall samt minskar vår miljöpåverkan. Genom optimering av driften av anläggningarna bidra till minskning av den globala miljöpåverkan.

Betydande miljöaspekter

 • Bortfall av elproduktion – Elproduktion av miljöanpassad el
  OKG levererar vanligtvis drygt 10 miljarder kilowattimmar till det nordiska kraftnätet. Elen kommer från en energikälla som vid produktionen inte genererar direkta utsläpp som påverkar klimatet (däremot är bränslet ändligt). Då OKG har revisionsavställning eller av annan orsak står stilla med verket leder det till att Sverige får köpa in el från exempelvis kolproduktion. Om OKG producerar med full kapacitet och behovet av el i Sverige är mindre kontra produktionen kan vårt land sälja och "trycka" undan exempelvis kolkraft.

 • Kärnbränsle
  OKG köper sitt bränsle redan från gruvan. Bränslet är ett av huvudelementen för att kunna producera el i anläggningarna. Läs mer om uran.

 • Radioaktivt avfall
  I produktionen uppstår det olika typer av radioaktivt avfall. Högaktivt som kräver kylning, bränsle som skickas till Clab (Centralt mellanlager för använt kärnbränsle). Medelaktivt avfall är främst jonbytarmassor som gjuts in i kokillers och skickas till SFR (Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall). Lågaktivt avfall består främst av uttjänta overaller, skoskydd med mera.

 • Farligt avfall
  En stor del av det farliga avfallet är rester från kemikalier exempelvis spillolja och oljehaltigt vatten.

 • Elenergi
  För att kunna producera krävs det energi för att hålla produktionen konstant. Det går åt el till att driva pumparna som tar in kylvatten i anläggningen och även till pumparna som driver runt vatten i huvudprocessen. Läs om vår process. Utöver vår produktion som kräver el, går det exempelvis åt el för att värma upp de byggnader som inte värms av processen, ventilation, belysning. Cirka 4,0 % av det vi producerar går åt till egenförbrukning.

 • Bränsleskada
  OKG arbetar mycket med att hålla systemen rena, det får inte komma svarvspån eller andra partiklar in i processen. Om det hamnar i processvattnet kan det orsaka bränsleskador. Detta i sin tur kan leda till reducerad effekt vilket gör att vi inte kan producera den mängd el som anläggningen är konstruerad för.

 • Värmeutsläpp/kylvatten
  OKG nyttjar cirka 55 m3/s kylvatten till O3. Detta vatten kyler processvattnet och värms samtidigt upp med cirka 10 grader innan det släpps ut i Hamnefjärden. Kylvattnet tas in via ett djupvattenintag, vilket innebär att vattnet som kyler processen tas från botten cirka 600 meter sydost om Simpevarp. Eftersom det tas på botten är det betydligt kallare än ytvattnet, och kallare vatten in leder i sin tur till kallare vatten ut i Hamnefjärden.
Sidan uppdaterad den 2 december 2019