OKG

OKGs viktigaste mål - låg miljöpåverkan

Till hjälp i arbetet med att nå våra mål finns ett verksamhetssystem som OKG följer för att utveckla och förbättra företagets miljöverksamhet. 

OKGs verksamhetssystem är uppbyggt i överensstämmelse med standarden ISO 14001. Det omfattar all verksamhet som OKG driver, beställer eller utför. Genom att använda ISO 14001 inarbetas miljöfokus i all verksamhetsstyrning – från att ta miljöhänsyn vid ändringsverksamhet och anskaffning av varor och tjänster till att förebygga och begränsa effekterna av OKGs utsläpp och restprodukter.

Redan från starten har kärnkraftsindustrin haft stora krav på sig när det gäller att kontrollera och följa upp effekten av sin verksamhet. För att möta dessa krav har OKG byggt upp tekniska resurser och kunnande inom miljöområdet. Detta har i sin tur också påverkat vårt arbete med konventionell utsläpps- och avfallshantering.

De två grundpelarna i verksamhetssystemets miljödel är dels att vi har kännedom om vår egen betydande miljöpåverkan och dels att vi efterlever de krav som bland annat olika myndigheter ställer på vår verksamhet. Genom att ständigt ta tillvara både den egna organisationens och omvärldens erfarenheter, och väga in dem i den egna produktionen, kan företagets miljöpåverkan minska.

Genom att OKG regelbundet presenterar sina miljöresultat ges kunder och blivande kunder möjlighet att själva jämföra kärnkraftens miljöpåverkan med andra elproducenters.

Miljöorganisation

Inom OKG är VD högste miljöansvarige. VD fastställer övergripande inriktning, miljöpolicy, strategier och övergripande mål för miljöarbetet. Ansvaret är delegerat till resurschef Service. Arbetsuppgifterna för mätningar, insamling av prover, avfallshantering, utvecklande av verksamhetssystem och rapportering till myndigheter är delegerat vidare ut i OKGs organisation.

Strålskyddsföreståndaren övervakar arbetet inom det kärntekniska området, och OKGs miljösamordnare följer upp miljöfrågorna.

Utfallet av OKGs miljöarbete rapporteras löpande.

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2017