OKG

Leverantörsdokument

OKGs allmänna inköpsvillkor

Policy Uniper Supplier Code of Conduct

Regler och information

Det här gäller gäller inför arbete på OKG

Bilaga 1 - Tystnadsförbindelse
Bilaga 2 - Registerkontroll/säkerhetsprövning
Bilaga 3 - Dosredovisning
Bilaga 4 - Hälsodeklaration
Bilaga 5 - Redovisning artiklar som förs in
Bilaga 6 - Tidrapport
Bilaga 7 - Miljö- och arbetsmiljöpolicy
Bilaga 8 - Föranmälan av personal (fås av kontaktperson på OKG)

Registrering i Sellihca inklusive riskbedömning

Inom Uniper-koncernen, som OKG ingår i, riskbedöms leverantörer för att säkra upp leverantörsrelationer och för att minimera risker. Läs mer om hur detta går till på följande sida där du även hittar länken till webbregistrering i Sellihca:

Sellihca registrering och riskbedömning

Observera dock att det endast är informationen på den åsyftade sidan som gäller för OKGs del, övriga sidor inklusive dokument gäller med andra ord inte per automatik för OKGs del.

Sidan granskad den 26 juli 2017